پروژه های اجرا شده پروژه های در حال اجرا
خرید فروش اجاره

سالن های فرآوری گوشتی و غذائی

مشخصات
تعداد:                     5 سالن
ابعاد:                     700 متر هر کدام
نوع کاربری:             فرآوری مرغ،پای مرغ،گوشت(با تجهیزات)
                            تولید کالباس،سوسیس،همبرگر،کباب لقمه،ناگت

توضیحات:               هر کدام از سالنها دارای سردخانه مربوطه و 
                            واحد اداری مجزا با کلیه امکانات می باشند.