پروژه های اجرا شده پروژه های در حال اجرا
خرید فروش اجاره

پالت پلیمری

قابل انبار کردن 60 پالت در ارتفاع 2/5 متر
حمل 1440 پالت با یک کانتینر 40 فوت
حمل متجاوز از 1800 پالت توسط تریلر مگا (جامبو)
دسترسی از 4 طرف با 9 پایه
مناسب برای حمل و نقل بین المللی بدون نیاز به انگل زدایی
مدل 3014 مناسب حمل بارهای سنگین
تولید شده از HDPE