پروژه های اجرا شده پروژه های در حال اجرا
خرید فروش اجاره

شیلات گستران بختیار ( پیش سردکن ، تونل انجماد ، نگهداری ، یخ ساز )

پروژه شیلات گستران بختیار ( پیش سردکن ، تونل انجماد ، نگهداری ، یخ ساز ) در حال حاضر در حال اجرا می باشد.