پروژه های اجرا شده پروژه های در حال اجرا
خرید فروش اجاره

صنایع غذایی مزه افرین (سالن تولید ، بسته بندی ، سردخانه )

سردخانه های نگهداری مواد اولییه (سس و رب گوجه فرنگی)