پروژه های اجرا شده پروژه های در حال اجرا
خرید فروش اجاره

تن تبرید
تبريد فرآيندی است كه طی آن گرما از محيط با دمای پايين تر به محيطی با دمای بالاتر حركت می كند بنابراين نياز به انرژی دارد.
دستگاه های سرد كننده بايد دارای يك سيستم تعين ظرفيت باشند تا امكان مقايسه آنها وجود داشته باشد. برای اندازه گيری قدرت سرمايی در دستگاه های سرد كننده كوچك از وات و در دستگاه های بزرگ تر از كيلوات استفاده می شود.
براي ارزيابی قدرت دستگاه های سرد كننده واحد ديگری وجود دارد و به زمانی بر می گردد كه از يخ براي سرد كردن استفاده می كردند.
در اين روش قدرت سرمايی دستگاه های كوچك را به بی تی يو  در ساعت و قدرت سرمايی دستگاه بزرگ تر را به تن سرمايی می سنجند. يك تن سرمايی معادل سرمايی است كه يك تن يخ در اثر ذوب شدن در ٢٤ساعت توليد می كند و معادل ١٢٠٠٠ بی تی يو در ساعت است.