پروژه های اجرا شده پروژه های در حال اجرا
خرید فروش اجاره

آکومولاتور - Accumulator


اکومولاتور -  Accumulator
آکومولاتور گازی :
آکومولاتور گازی که نوعی هیدروپنوماتیک نیز نامیده میشود نسبت به دو نوع وزن های وفنری دارای کاربردهای بیشتری است. عملکرد این نوع آکومولاتور بر اساس قانون بویل در گازها می باشد. (در دمای ثابت، فشار گاز به نسبت عکس حجم آن تغییر می نماید ). خاصیت تراکم پذیری گاز، امکان ذخیره سازی انرژی پتانسیل در آکومولاتور گا ز ی را فراهم نموده است. کاهش فشار سیستم موجب انبساط مجدد گاز و آزاد شدن انرژی ذخیره شده میگردد که این امر رانده شدن سیال به داخل سیستم هیدرولیک را در پی خواهد داشت.

آکومولاتورها به سه دسته کلی زیر تقسیم می گردد :
1- پیستونی
2- دیافراگمی
3- کیسه ای

آکومولاتور پیستونی :
در نوع پیستون ی ، پیستون به عنوان جدا کننده گاز از روغن عمل می کند . عیب اصلی آکومولاتور های پیستونی، گران بودن هزینه های ساخت و محدودیتهای ابعادی می باشد. قابلیت کاربرد در سیستمهای عمل کننده در دماهای بسیار بالا و بسیار پایین (با بهره بردن ازرینگهای آب بندی مناسب ) از مزایای اصلی آنها بشمار  می آید. در سیستمهای عمل کننده در فشار پایین، اصطکاک در آببندها مسئله ساز  می باشد. این نوع آکومولاتور (بخاطر وجود نشتی ) باید در فواصل زمانی زیاد شارژ گرد د . بدلیل اینرسی پیستون و اصطکاک در آببندها، از این نوع آکومولاتور بعنوان جاذب ضربه و جبران کننده ضربانهای فشار استفاده نمی گردد.

آکومولاتور دیافراگمی :
در آکومولاتور دیافراگمی ، دیافراگم جداکننده الاستیک بین روغن و گاز می باشد. هنگام شارژ کامل، زائده تعبیه شده در کف دیافراگم، ضمن مسدود نمودن دریچه روغن، از کشیده شدن دیافراگم به داخل آن مجرا جلوگیری می نماید. شارژ و کنترل فشار آکومولاتور از طریق سوپاپ تعبیه شده در بالای آن صورت  می گیرد. روغن ارسالی از پمپ به آکومولاتور، موجب تغییر شکل دیافراگم و ذخیره انرژی گشته که هنگام نیاز، این انرژی آزاد شده و روغن اضافی جهت استفاده به سیستم برمی گردد. مهمترین مزیت این نوع آکومولاتور، وزن کم نسبت به حجم سیال خروجی می باشد که موجبات کاربرد وسیع آن را در سیستمهای هوانوردی باعث گردیده است.

آکومولاتور کیسه ای :
الاستیک (Bladder) در آکومولاتور نوع کیسه ای به منظور جدا سازی گاز از روغن از یک کیسه استفاده شده است . به هنگام انبساط کامل کیسه، مجرای ورودی روغن، بواسطه یک شیر سوپاپی (محافظت شده در مقابل عملکرد سریع کیسه) مسدود می گردد. مزیت عمده این نوع آکومولاتور، آببندی کامل بین محفظه های گاز و روغن می باشد. پاسخ سریع کیسه به نوسانات فشار (در نتیجه وزن سبک ) موجب کاربرد مناسب این نوع آکومولاتور در سیستمهای جاذب ضربه و تنظیم فشار گردیده است.

کاربردهای آکومولاتور :
1- بعنوان منبع قدرت
2- خنثی کننده ضربانات پمپ
3- خنثی کننده ضربانات فشار
4- منبع قدرت اضطراری یا آماده بکار
5- جبران کننده انبساط حرارتی
6- جبران کننده نشتی
7- متعال کننده
8- استفاده در سیستم تعلیق خودرو

شارژ و اندازه آکومولاتور ها :
فشار اولیه شارژ آکومولاتور باید به انداز ه ای باشد که تقریباً کل سیال هیدرولیک شارژ کننده آکومولاتور، هنگام تخلیه مجدد به سیستم، توانایی انجام کار مفید را داشته باشد . در اکثر موارد فشار شارژ اولیه برابر با حداقل فشار مورد نیاز سیستم برای انجام کار در نظر گرفته میشود. معمولاً از گاز نیتروژن جهت شارژ آکومولاتور ها استفاده می شود، زیرا نسبتاً ارزان بوده و از 200 باید psi خوردگی اجزاء آکومولاتور نیز جلوگیری می کند. (آکومولاتور های با فشار کاری بالای توسط گاز نیتروژن خشک شارژ شوند ). به جهت خطر انفجار هرگز نبایستی از اکسیژن برای شارژ استفاده نمو د . جهت شارژ آکومولاتور های بزرگ (آکومولاتور های آبی ) از هوا استفاده می شود اما هنگامی که آکومولاتور حاوی روغنهای معدنی است توصیه نمی گردد.