پروژه های اجرا شده پروژه های در حال اجرا
خرید فروش اجاره

واحد های شمارش و اندازه گیریواحد شمارش کفش و جوراب : جفت
واحد شمارش سیگار : نخ
واحد شمارش صابون : قالب
واحد شمارش تخم مرغ : دانه
واحد شمارش گواهینامه : فقره
واحد شمارش درب و پنجره : عدد
واحد شمارش مغازه، خانه : باب 
واحد شمارش قاشق، چنگال، رختخواب : دست
 واحد شمارش درخت : اصله 
واحد شمارش پتو ، فرش : تخته
واحد شمارش پارچه : توپ
واحد شمارش تفنگ : قبضه
واحد شمارش کاغذ : بند
واحد شمارش مجله و کتاب : جلد
واحد شمارش هواپیما و کشتی : فروند
واحد شمارش سگ و پلنگ : قلّاده
واحد شمارش گل و آهن آلات : شاخه
واحد شمارش دایره، جهت، زاویه : درجه
واحد شمارش چک بانکی : فقره
واحد شمارش ماشین آلات، خودرو (اتومبیل)، تلویزیون و یخچال : دستگاه
واحد شمارش گوسفند و گاو : رأس
واحد شمارش پنبه : عدل 
واحد شمارش حمام : واحد
واحد شمارش نان : قرص
واحد شمارش قنات : رشته
واحد شمارش عکس : قطعه
واحد شمارش فیلم عکاسی و لاستیک : حلقه 
واحد اندازه گیری سرما و گرما : سانتی گراد
واحد اندازه گیری راه : کیلومتر
واحد اندازه گیری حجم آب : مترمکعب
واحد اندازه گیری بنزین، نفت و گازوئیل : لیتر
واحد اندازه گیری سرعت و جهت وزش باد : گره، متر بر ثانیه و کیلومتر بر ساعت
واحد اندازه گیری سرعت باد : متر بر ثانیه
واحد اندازه گیری زمین : مترمربع
واحد اندازه گیری باغ : قطعه
واحد شمارش چاه : حلقه