پروژه های اجرا شده پروژه های در حال اجرا
خرید فروش اجاره

جدول تبدیل بین واحدهای فشار در سیستم SI و سیستم انگلیسی


واحد فشار در سیستم SI، پاسکال (pa) یا نیوتن بر متر مربع (N/m2) است. واحد دیگر فشار بار (bar) است. همچنین فشار بر حسب ستون جیوه (mmHg) و ستون آب (mH2O) نیز سنجیده می شود.
در سیستم انگلیسی معمولا از واحد psi  (پوند بر اینچ مربع) استفاده می کنند. با استفاده از جدول زیر می توان تمام واحد های فشار در سیستم si و انگلیسی را به هم دیگر تبدیل نمود.