پروژه های اجرا شده پروژه های در حال اجرا
خرید فروش اجاره

سازه های گلخانه ایامروزه با توجه به نیاز به بهره برداری بهینه از آب،خاک،نهادها و نیروی انسانی کشور در جهت رشد در آمد نا خالص ملی و تامین مواد غذائی جمعیت روبه رشد کشور، برنامه های احداث شهرکهای گلخانه ای اجتناب ناپذیر است . بکار گیری آخرین دانش و فن آوری روز دنیا همراه با یک برنامه ریزی جامع، فرانگر و امروزی می تواند در تحقیق این اهداف اثرات انکار نا پذیری به همراه داشته باشد. آنچه مسلم است انواع مختلف سیستم های گلخانه ای وجود دارند که لازم است پس از انجام مطالعات اولیه با شرایط اقلیمی و بسته به نوع گیاه کشت شده در سیستم های مختلف برای هر منطقه تئصیه گردند تا از هدر رفتن سرمایه و انرژی و تکرار تجارب نا موفق جدا جلو گیری شود.

گلخانه ها سازه هایی هستند که باید شرایط رشد مطلوب گیاه را در تمام سال فراهم نمایند. تونل های پلاستیکی و تونل های راهرویی باید شرایط اقلیمی گیاه را در مقایسه با اقلیم بیرونی اصلاح نمایند . فاکتورهای رشد چون نور،دما،رطوبت و ترکیب هوا باید برای رشد گیاه تا سطوح بهینه رسانده شده و ابقاء شوند. نور روزانه، که بخش مرئی تشعشع جهانی می باشد، از فاکتورهای ضروری در گلخانه است، بنابر این باید گلخانه و تونل ها، با پوشش طراحی و ساخته شوند که بخصوص در فصول با نور کم، کافی به گیاه برسد.

بعضی گلخانه ها گونه های خاضی از گیاهان را محافظت می کنند که در طی دوره با پرتو افشانی زیاد به سایه نیاز دارند. زمانی که دمای بیرونی کاهش می یابد برای مطلوب کردن دمای داخل باید گرما تامین شود. تلفات گرما از طریق مواد پوششی باید تا حد امکان کم باشد. پوشش گلخانه باید تامین کننده بیشترین انتقال نور و حداقل نیاز گرمایی در طی فصول سرد باشد. زمانیکه افزایش دمای داخلی بیش از حد مطلوب باشد باید دما از طریق تهویه رفع شده و در حالتی که دمای بیرون نیز بالا باشد خنک سازی انجام گیرد. تا حد امکان هدف از احداث یک گلخانه مناسب ایجاد شرایط اقلیمی لازم برای تولید گیاه در طی سال و کنترل فاکتورهای اقلیمی جهت تامین شرایط بهینه خاص می باشد. گلخانه ها به انتقال نور بالا، مصرف حرارت کم، راندمان تهویه کافی، استحکام سازه ای کافی، هزینه احداث و اداره کم نیاز دارند.

انتقال نور به انتقال مواد پوشش دهنده و تعداد و ضخامت اجزاء سازه وابسته است. برای بالا بردن انتقال تشعشع خورشید لازم است حداقل استفاده از اجزاء سازه ای مات صورت گیرد.یک گل خانه باید بارهای ناشی از سازه دائمی، بارهای تحمل شده از محصول و یا باد و برف را تحمل نماید. استحکام اجزاء سازه ای باید از حداقل استاندارد بار داده شده کمتر نباشد. برای مثال بار ناشی از باد وابسته به ارتفاع گلخانه و پشته های سقف است.

مصرف گرما وابسته به کدورت پوشش (تک لایه یا دو لایه بودن پوشش)، هوابندی گلخانه (تبادل هوا از طریق نشت) و ناحیه سطحی (ارتفاع دیواره های جانبی و پشته های سقف) می باشد. افزایش مقاومت گرمائی می تواند انتقال نور را کاهش دهد. مصرف گرما مستقیما با سطح گلخانه متناسب است. برای استحکام و محافظت انرژی باید گلخانه کم ارتفاع باشد، ولی از نقطه نظر کنترل اقلیمی حجم گلخانه باید زیاد باشد. بهترین طرح طرحی است که توافقی بین این نیاز های مغایر را ارائه می دهد.

سازه گلخانه را می توان از طریق ترکیب استانداردها ی طراحی، احداث و تحمل بار، و کاربرد روش های شبیه سازی برای انتقال نور، مصرف انرزی و کنترول اقلیمی بهینه سازی کرد.